healthcare

အေးရိပ်စံ (၁) Oxygen ဗူးရောင်းဝယ်၊ငှားရမ်းမှု

 • 09 73029868
 • အမှတ် (187)၊ လမ်းမတော်လမ်း (အထက်)၊

healthcare

အေးရိပ်စံ (၂) Oxygen ဗူးရောင်းဝယ်၊ငှားရမ်းမှု

 • 09 73031343
 • 09 254225722
 • အမှတ် (27)၊ လင်္ကာဒီပလမ်းထိပ်၊

healthcare

အေးရိပ်စံ (၃) Oxygen ဗူးရောင်းဝယ်၊ငှားရမ်းမှု

 • 09 5116801
 •  ဃ ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်း၊ ဆိုင်ခန်း (2)၊

healthcare

အေးရိပ်စံ (၄) Oxygen ဗူးရောင်းဝယ်၊ငှားရမ်းမှု

 •  09 73198748
 • အမှတ် (12)၊ ဗဟန်း 1 - လမ်း၊

healthcare

GEC (1) Oxygen ရောင်းဝယ်၊ငှား

 • 01 243519
 • အမှတ် (183/185)၊ လမ်းမတော်လမ်း၊

healthcare

GEC (2) Oxygen ရောင်းဝယ်၊ငှား

 • 09 5017308
 • 09 49224462
 • အမှတ် (183/185)၊ လမ်းမတော်လမ်း(အထက်) ၊

healthcare

G + C (အသက်ရှုအောက်စီဂျင်) (24 hours services)

 • 09 450046167
 • 09 262805566
 • 09 73050855
 • အမှတ် (13)၊ မဟာဘောဂလမ်း၊ (3) ရပ်ကွက်၊

healthcare

မင်္ဂလာ အောက်စီဂျင် (လေ) ကုသိုလ်

 • 09 254810669
 • 09 5021569
 • 09 5117535
 • ဦးချစ်မောင်လမ်းနှင့် မင်္ဂလာသိဒ္ဓိလမ်းထောင့်၊ မင်းလမ်းမှတ်တိုင်၊ ဆရာစံတောင်(စံပြ)ရပ်ကွက်၊

healthcare

အောက်စီဂျင်(မာဃ)

 • 09 5058771
 • -

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory