healthcare

မသန်စွမ်းသက်ငယ် သင်တန်းကျောင်း

 • 01 661442
 • အမှတ် (65)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊

healthcare

ဧဒင်ရိပ်မြုံ (Eden Centre for Disabled Children...

 • 01 640399
 • 09 7302173
 • အမှတ် (56)၊ ဝါဦး (၄)လမ်း၊ ဖော့ကန်ရပ်ကွက်၊

healthcare

Sun Shine Learning Centre

 • 01 640399
 • 09 73021731
 • အမှတ် (50/က)၊ ဝါဦးကျောင်းလမ်း၊ ဖော့ကန်ရပ်ကွက်၊

healthcare

Montessori Children's House

 • 01 700567
 • 09 49275368
 • အမှတ် (12)၊ မေခလမ်း၊

healthcare

Light House Learning Centre

 • 01 573704
 • 01 573569
 • အမှတ် (45)၊ အောင်မြေရတနာလမ်း၊ (သုမင်္ဂလာ) အိမ်ရာ၊

healthcare

Lumbini Learning Centre

 • 01 564452
 • 09 73107536
 • အမှတ် (2/က)၊ သမာဓိ (4) လမ်း၊ (ဆ/ခ) ရပ်ကွက်၊

healthcare

New World Learning Centre

 • 09 73256696
 • 09 787817990
 • 09 972381734
 • (1 က + 1 ခ / 6) 33 ရပ်ကွက်၊ ပင်လုံလမ်း၊

healthcare

Flowers Learning Centre

 • -
 • အမှတ် (34/485)၊ လောပိတလမ်း၊

healthcare

Guiding Star (Special Education Training Centre)

 • 01 665547
 • 09 448014876
 • အမှတ် ( 1 / ဘီ)၊ အောင်ဓမ္မရိပ်သာလမ်၊

healthcare

Thiri Thant (Special Need Children Training Centr...

 • 09 43074862
 • 09 799829399
 • 09 773043097
 • 09 961349631
 • ခြံအမှတ် (2)၊ တိုးချဲ့ (1) မှန်တိုင်းရပ်၊

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory