healthcare

တောင်ဥက္ကလာပ ဆေးခန်း

 • 01 565000
 • အမှတ်(၁-ခ)၊ သုမင်္ဂလာလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။

healthcare

သင်္ဃန်းကျွန်း ဆေးခန်း

 • 01 85578996
 • တိုက်အမှတ်(၅၇)၊ ပြည်တော်အေး (၆)လမ်းနှင့် (၇)လမ်းကြား၊ လေးထောင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။

healthcare

တာမွေ ဆေးခန်း

 • 01 554014
 • ဗျိုင်းရေအိုးစဉ်လမ်းနှင့် ကျိုက္ကဆံလမ်းထောင့်၊ တာမွေမြို့နယ်။

healthcare

အင်းစိန် ဆေးခန်း

 • 01 3640204
 • စော်ဘွားကြီးကုန်း၊ စည်ပင်စားသောက်ဆိုင်ဝင်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။

healthcare

အောင်ဆန်း ဆေးခန်း

 • 01 635336
 • ခမရ (၃၀၅)လမ်း၊ ပုံနှိပ်ရိပ်သာလမ်း၊ အောင်ဆန်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။

healthcare

မင်္ဂလာဒုံ ဆေးခန်း

 • 01 635336
 • ကျိုက်က္ကလဲ့ဘုရားအနီး၊ ပြည်လမ်း၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်။

healthcare

ကမာရွတ် ဆေးခန်း

 • 01 534835
 • အမှတ်(၆၉/၇2)၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။

healthcare

အုတ်ကျင်း ဆေးခန်း

 • 01 9688765
 • အုတ်ကျင်ဂုန်နီစက်ရုံဝင်းအတွင်း၊ ၁၄ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။

healthcare

သမိုင်းဆေးခန်း

 • 01 519898
 • လှိုင်ရတနာမွန်အိမ်ရာဝင်း၊ အင်းစိန်လမ်းမ၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။

healthcare

ပုဇွန်တောင် ဆေးခန်း

 • 01 290499
 • အမှတ်(၅၁၂)၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ အောက်ပုဇွန်တောင်လမ်းမကြီး၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်။

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory