သွားဆေးခန်းများ





Dr.D သွားဆေးခန်း

Dr.D သွားဆေးခန်း

09-73024609

တိုက် F/S/16၊ ရွှေစံပယ်ရိပ်မွန်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။



Capital Dental Clinic

Capital Dental Clinic

01 240600 ( ခွဲ-4498 ), 01 242775 ( ခွဲ-2178 )

အမှတ်- 4 လွှာ(D) ရုံ၊ သိမ်ကြီးစျေး၊ မင်္ဂလာရုပ်ရှင်ရုံ၊ လသာမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။



AD 21 (သွားနှင့် ခံတွင်း) ဆေးခန်း

AD 21 (သွားနှင့် ခံတွင်း) ဆေးခန်း

01 395606, 01 710292

အမှတ် 02/B၊ (ဒု) လွှာ၊ လမ်းမတော်ပလာဇာ၊ လမ်းမတော်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။



Crown (သွား၊ ခံတွင်း) ဆေးခန်း

Crown (သွား၊ ခံတွင်း) ဆေးခန်း

01 385880

အမှတ်- 358၊ ရွှေဘုံသာလမ်း (အထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။



စိုးစံ (သွား၊ ခံတွင်း) (polyclinic) ဆေးခန်း

စိုးစံ (သွား၊ ခံတွင်း) (polyclinic) ဆေးခန်း

09 250657654

အမှတ် 65၊ လေးထောင့်ကန်လမ်းနှင့် သာယာရွှေပြည်လမ်းထောင့်၊ တာမွေလေးရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။



ဇီရာကြီး သွား၊ ခံတွင်းနှင့်မျက်စိ အထွေထွေဆေးကုခန်း

ဇီရာကြီး သွား၊ ခံတွင်းနှင့်မျက်စိ အထွေထွေဆေးကုခန်း

09 5181409, 09 250501816

အမှတ် 728/က၊ ငထွေရူးလမ်း၊ 7 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်အရှေပိုင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။



ထင် သွားနှင့်ခံတွင်းအထူးကုဆေးခန်း

ထင် သွားနှင့်ခံတွင်းအထူးကုဆေးခန်း

01 2163561, 09 73196878

အမှတ် 60/62၊ 5-လမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။



ဒဂုံ သွားဆေးခန်း

ဒဂုံ သွားဆေးခန်း

01-380418

အမှတ် 432၊ ရွှေဘုံသာလမ်း (ထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။



နီလာ သွားနှင့်ခံတွင်းအထူးကုဆေးခန်း

နီလာ သွားနှင့်ခံတွင်းအထူးကုဆေးခန်း

09-5341523

အမှတ် 365၊ မြေညီ D၊ ဗဟိုလမ်း၊ အမှတ် 2 ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။



နွယ် သွားဆေးခန်း

နွယ် သွားဆေးခန်း

01-385545

အမှတ် 386၊ ပထမထပ်၊ ရွှေဘုံသာလမ်း(ထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။



ပြုံးပြုံးလေး (Mr.Smile) အထွေထွေနှင့်သွားခံတွင်းဆေးကုခန်း

ပြုံးပြုံးလေး (Mr.Smile) အထွေထွေနှင့်သွားခံတွင်းဆေးကုခန်း

01-392408

အမှတ် 66၊ မြေညီထပ်၊ ဘိုကလေးစျေးလမ်း(အောက်)၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။



ပြုံးပန်းပွင့် သွားနှင့်ခံတွင်းနှင့်အထွေထွေ ဆေးကုခန်း

ပြုံးပန်းပွင့် သွားနှင့်ခံတွင်းနှင့်အထွေထွေ ဆေးကုခန်း

09 73104482

အမှတ် 138၊ ဦးချစ်မောင်လမ်း၊ ဆရာစံ(အရှေ့မြောက်) ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။



မဟာ သွားနှင့်ခံတွင်းဆေးခန်း

မဟာ သွားနှင့်ခံတွင်းဆေးခန်း

01-706308, 09-5157614

အမှတ် 284၊ ဒုထပ်၊ အနော်ရထာလမ်း၊ ရွှေဘုံသာလမ်း (ထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။



မြသီတာ သွားနှင့်ခံတွင်းဆေးခန်း

မြသီတာ သွားနှင့်ခံတွင်းဆေးခန်း

09-5153687

အမှတ် 29၊ ပြည်လမ်း၊ ထောက်ကြန့်၊ တြိလောကရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။



မြပုလဲသွယ် သွားဆေးခန်း

မြပုလဲသွယ် သွားဆေးခန်း

01-220766

အမှတ် 21၊ နှင်းဆီလမ်း၊ စောရန်ပိုင်တောင်ရပ်ကွက်၊ အလုံမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။



မြင့်ရွှေ (ဒေါက်တာ) သွားနှင့်ခံတွင်းဆေးကုခန်း

မြင့်ရွှေ (ဒေါက်တာ) သွားနှင့်ခံတွင်းဆေးကုခန်း

01-388706, 09- 5103155

အမှတ် 382၊ ရွှေဘုံသာလမ်း(ထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။



သန့်(၆) (သွား၊ ခံတွင်း) (polyclinic) ဆေးခန်း

သန့်(၆) (သွား၊ ခံတွင်း) (polyclinic) ဆေးခန်း

09-73066394

အမှတ် 752၊ မာလာနွယ်လမ်း၊ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။



သန့်(၅) (သွား၊ ခံတွင်း) (polyclinic) ဆေးခန်း

သန့်(၅) (သွား၊ ခံတွင်း) (polyclinic) ဆေးခန်း

09-73055949

အမှတ် 23၊ မြို့သစ် 1 လမ်းနှင့် ကျားကွက်သစ်လမ်းထောင့်၊ တာမွေမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။



သန့် (၁) (သွား၊ ခံတွင်း) (Specialist Clinic) ဆေးခန်း

သန့် (၁) (သွား၊ ခံတွင်း) (Specialist Clinic) ဆေးခန်း

01 559394

အမှတ် 2/344၊ ဗညားဒလလမ်းနှင့် သြဘာလမ်းထောင့်၊ တာမွေမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။



ဧကရီ သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးကုခန်း

ဧကရီ သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးကုခန်း

01-385769

အမှတ် 408၊ ရွှေဘုံသာလမ်း(ထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။




Advertising






2017 Trust Oo M-health Enterprise.All Right Reserved.
Developed by Host Myanmar