သွားဆေးခန်းများ

Dr.D သွားဆေးခန်း

Dr.D သွားဆေးခန်း

09-73024609

တိုက် F/S/16၊ ရွှေစံပယ်ရိပ်မွန်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။Capital Dental Clinic

Capital Dental Clinic

01 240600 ( ခွဲ-4498 ), 01 242775 ( ခွဲ-2178 )

အမှတ်- 4 လွှာ(D) ရုံ၊ သိမ်ကြီးစျေး၊ မင်္ဂလာရုပ်ရှင်ရုံ၊ လသာမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။AD 21 (သွားနှင့် ခံတွင်း) ဆေးခန်း

AD 21 (သွားနှင့် ခံတွင်း) ဆေးခန်း

01 395606, 01 710292

အမှတ် 02/B၊ (ဒု) လွှာ၊ လမ်းမတော်ပလာဇာ၊ လမ်းမတော်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။Crown (သွား၊ ခံတွင်း) ဆေးခန်း

Crown (သွား၊ ခံတွင်း) ဆေးခန်း

01 385880

အမှတ်- 358၊ ရွှေဘုံသာလမ်း (အထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။စိုးစံ (သွား၊ ခံတွင်း) (polyclinic) ဆေးခန်း

စိုးစံ (သွား၊ ခံတွင်း) (polyclinic) ဆေးခန်း

09 250657654

အမှတ် 65၊ လေးထောင့်ကန်လမ်းနှင့် သာယာရွှေပြည်လမ်းထောင့်၊ တာမွေလေးရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။ဇီရာကြီး သွား၊ ခံတွင်းနှင့်မျက်စိ အထွေထွေဆေးကုခန်း

ဇီရာကြီး သွား၊ ခံတွင်းနှင့်မျက်စိ အထွေထွေဆေးကုခန်း

09 5181409, 09 250501816

အမှတ် 728/က၊ ငထွေရူးလမ်း၊ 7 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်အရှေပိုင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။ထင် သွားနှင့်ခံတွင်းအထူးကုဆေးခန်း

ထင် သွားနှင့်ခံတွင်းအထူးကုဆေးခန်း

01 2163561, 09 73196878

အမှတ် 60/62၊ 5-လမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။ဒဂုံ သွားဆေးခန်း

ဒဂုံ သွားဆေးခန်း

01-380418

အမှတ် 432၊ ရွှေဘုံသာလမ်း (ထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။နီလာ သွားနှင့်ခံတွင်းအထူးကုဆေးခန်း

နီလာ သွားနှင့်ခံတွင်းအထူးကုဆေးခန်း

09-5341523

အမှတ် 365၊ မြေညီ D၊ ဗဟိုလမ်း၊ အမှတ် 2 ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။နွယ် သွားဆေးခန်း

နွယ် သွားဆေးခန်း

01-385545

အမှတ် 386၊ ပထမထပ်၊ ရွှေဘုံသာလမ်း(ထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။ပြုံးပြုံးလေး (Mr.Smile) အထွေထွေနှင့်သွားခံတွင်းဆေးကုခန်း

ပြုံးပြုံးလေး (Mr.Smile) အထွေထွေနှင့်သွားခံတွင်းဆေးကုခန်း

01-392408

အမှတ် 66၊ မြေညီထပ်၊ ဘိုကလေးစျေးလမ်း(အောက်)၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။ပြုံးပန်းပွင့် သွားနှင့်ခံတွင်းနှင့်အထွေထွေ ဆေးကုခန်း

ပြုံးပန်းပွင့် သွားနှင့်ခံတွင်းနှင့်အထွေထွေ ဆေးကုခန်း

09 73104482

အမှတ် 138၊ ဦးချစ်မောင်လမ်း၊ ဆရာစံ(အရှေ့မြောက်) ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။မဟာ သွားနှင့်ခံတွင်းဆေးခန်း

မဟာ သွားနှင့်ခံတွင်းဆေးခန်း

01-706308, 09-5157614

အမှတ် 284၊ ဒုထပ်၊ အနော်ရထာလမ်း၊ ရွှေဘုံသာလမ်း (ထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။မြသီတာ သွားနှင့်ခံတွင်းဆေးခန်း

မြသီတာ သွားနှင့်ခံတွင်းဆေးခန်း

09-5153687

အမှတ် 29၊ ပြည်လမ်း၊ ထောက်ကြန့်၊ တြိလောကရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။မြပုလဲသွယ် သွားဆေးခန်း

မြပုလဲသွယ် သွားဆေးခန်း

01-220766

အမှတ် 21၊ နှင်းဆီလမ်း၊ စောရန်ပိုင်တောင်ရပ်ကွက်၊ အလုံမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။မြင့်ရွှေ (ဒေါက်တာ) သွားနှင့်ခံတွင်းဆေးကုခန်း

မြင့်ရွှေ (ဒေါက်တာ) သွားနှင့်ခံတွင်းဆေးကုခန်း

01-388706, 09- 5103155

အမှတ် 382၊ ရွှေဘုံသာလမ်း(ထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။သန့်(၆) (သွား၊ ခံတွင်း) (polyclinic) ဆေးခန်း

သန့်(၆) (သွား၊ ခံတွင်း) (polyclinic) ဆေးခန်း

09-73066394

အမှတ် 752၊ မာလာနွယ်လမ်း၊ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။သန့်(၅) (သွား၊ ခံတွင်း) (polyclinic) ဆေးခန်း

သန့်(၅) (သွား၊ ခံတွင်း) (polyclinic) ဆေးခန်း

09-73055949

အမှတ် 23၊ မြို့သစ် 1 လမ်းနှင့် ကျားကွက်သစ်လမ်းထောင့်၊ တာမွေမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။သန့် (၁) (သွား၊ ခံတွင်း) (Specialist Clinic) ဆေးခန်း

သန့် (၁) (သွား၊ ခံတွင်း) (Specialist Clinic) ဆေးခန်း

01 559394

အမှတ် 2/344၊ ဗညားဒလလမ်းနှင့် သြဘာလမ်းထောင့်၊ တာမွေမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဧကရီ သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးကုခန်း

ဧကရီ သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးကုခန်း

01-385769

အမှတ် 408၊ ရွှေဘုံသာလမ်း(ထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
Advertising


2017 Trust Oo M-health Enterprise.All Right Reserved.
Developed by Host Myanmar